Administracja Zasobów Komunalnych jest Jednostką Budżetową gminy Pszczyna. Do zadań i celów Administracji Zasobów Komunalnych należy zarządzanie przekazanymi jej zasobami lokalowymi, a w szczególności:

  • Zawieranie umów najmu z najemcami, którzy otrzymali przydział na lokale mieszkalne lub socjalne oraz egzekwowanie ustaleń wynikających z tych umów.
  • Prowadzenie ewidencji zasobów komunalnych i lokali w budynkach prywatnych będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych oraz prowadzenie ewidencji najemców i osób uprawnionych do zamieszkiwania w lokalu.
  • Organizowanie przetargów w sprawie najmu lub dzierżawy lokali użytkowych, zawieranie umów najmu lub dzierżawy, pobieranie czynszu oraz innych opłat od najemców  lub dzierżawców lokali użytkowych, nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem lokali użytkowych przez ich najemców lub dzierżawców.
  • Dbałość o sprawy sanitarno – porządkowo – pożarowe administrowanych zasobów.
  • Nadzór nad dostawami mediów dla administrowanych zasobów: centralnego ogrzewania, ciepła i gazu oraz zimnej wody.
  • Utrzymanie w należytym stanie technicznym administrowanych budynków poprzez przeprowadzenie przeglądów technicznych, remontów bieżących i konserwacji, usuwanie skutków awarii, planowanie remontów kapitalnych i modernizacji, organizowanie przetargów na wykonawstwo ww. robót na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Utrzymanie w należytym stanie technicznym parkingów oraz parkomatów na parkingach oraz w strefie, a także kontrola uiszczania i egzekwowania opłat za parkowanie na parkingach i w strefie płatnego parkowania.
Skip to content