Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych w AZK

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie, z siedzibą w Łące przy ul. Sznelowiec 12, 43- 241 Łąka

Zadania Administratora wykonuje Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie
tel. 32 210 3529, fax. 32 210 3464, e-mail: azk@pszczyna.pl .

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie Panią Barbarę Sośnicką – Pawińską adres e-mail: inspektor@b-biodo.pl .

Dane osobowe w AZK przetwarzane są w następujących w celach:

 • Zawieranie umów najmu z najemcami, którzy otrzymali przydział na lokale mieszkalne lub socjalne oraz egzekwowanie ustaleń wynikających z tych umów.
 • Prowadzenie ewidencji zasobów komunalnych i lokali w budynkach prywatnych będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych oraz prowadzenie ewidencji najemców i osób uprawnionych do zamieszkiwania w lokalu.
 • Organizowanie przetargów w sprawie najmu lub dzierżawy lokali użytkowych, zawieranie umów najmu lub dzierżawy, pobieranie czynszu oraz innych opłat od najemców  lub dzierżawców lokali użytkowych, nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem lokali użytkowych przez ich najemców lub dzierżawców.
 • Dbałość o sprawy sanitarno – porządkowo – pożarowe administrowanych zasobów.
 • Nadzór nad dostawami mediów dla administrowanych zasobów: centralnego ogrzewania, ciepła i gazu oraz zimnej wody.
 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym administrowanych budynków poprzez przeprowadzenie przeglądów technicznych, remontów bieżących i konserwacji, usuwanie skutków awarii, planowanie remontów kapitalnych i modernizacji, organizowanie przetargów na wykonawstwo ww. robót na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym parkingów oraz parkomatów na parkingach oraz w strefie, a także kontrola uiszczania i egzekwowania opłat za parkowanie na parkingach i w strefie płatnego parkowania.
 • Zabezpieczenia roszczeń, w tym roszczeń windykacyjnych lub upominawczych, w sytuacji braku zapłaty lub opóźnień w płatnościach prowadzenia postępowań dotyczących rozkładania na raty lub postępowań o umorzenie
 • Zatrudnienia pracowników
 • Zawierania i rozliczenia umów cywilnoprawnych
 • Wystawienia faktur i prowadzenia rozliczeń finansowych
 • Rozliczenia z kontrahentami
 • Monitoringu wizyjnego

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarte są umowy powierzenia.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich ustawach nie dłuższy jednak niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przysługujące prawa:

możliwość skorzystania z określonych uprawnień: prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Realizacja danego prawa zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Panią dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Klauzule informacyjne

dokument w formacie PDF
Monitoring
dokument w formacie PDF
Zarządzanie lokale
dokument w formacie PDF
Formularz kontaktowy
dokument w formacie PDF
Parkowanie
Skip to content