Uchwała Nr XLIII/552/14 Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie dotyczącej utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h), art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć statut gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się Statut Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/202/94 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 16.03.1994 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny i Dyrektorowi Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/552/14
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 26 czerwca 2014 r.

STATUT
ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie jest jednostką organizacyjną utworzoną z dniem 1 kwietnia 1994 r. na podstawie Uchwały Nr XXX/202/94 Rady Miejskiej

w Pszczynie z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie.

§ 2. Administracja Zasobów Komunalnych działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm;),

3) niniejszego Statutu.

§ 3. Administracja Zasobów Komunalnych jest jednostką organizacyjną gminy Pszczyny działającą w formie jednostki budżetowej utworzoną celem realizacji zadań własnych

i zleconych z zakresu działalności mieszkaniowej i komunalnej.

§ 4. 1. Terenem działania Administracji Zasobów Komunalnych jest gmina Pszczyna.

2. Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie uprawniona jest do posługiwania się skrótem „AZK Pszczyna”.

3. Siedziba Administracji Zasobów Komunalnych mieści się w Pszczynie.

§ 5. Nadzór nad Administracją Zasobów Komunalnych sprawuje Burmistrz Pszczyny.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 6. Do podstawowych zadań Administracji Zasobów Komunalnych należy:

1) zawieranie umów najmu z najemcami, którzy otrzymali przydział na lokale mieszkalne lub socjalne oraz egzekwowanie ustaleń wynikających z tych umów,

2) prowadzenie ewidencji zasobów komunalnych i lokali w budynkach prywatnych będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych oraz prowadzenie ewidencji najemców i osób uprawnionych do zamieszkiwania w lokalu,

3) organizowanie przetargów w sprawie najmu lub dzierżawy lokali użytkowych, zawieranie umów najmu lub dzierżawy, pobieranie czynszu oraz innych opłat od najemców lub dzierżawców lokali użytkowych, nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem lokali użytkowych przez ich najemców lub dzierżawców,

4) dbałość o sprawy sanitarno – porządkowo – pożarowe administrowanych zasobów,

5) nadzór nad dostawami mediów dla administrowanych zasobów tj. centralne ogrzewanie, ciepła i gazu oraz zimnej wody,

6) utrzymywanie w należytym stanie technicznym administrowanych budynków poprzez przeprowadzanie przeglądów technicznych, remontów bieżących i konserwacji, usuwanie skutków awarii, planowanie remontów kapitalnych i modernizacji, organizowanie przetargów na wykonawstwo ww. robót na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,

7) utrzymywanie w należytym stanie technicznym parkingów oraz parkomatów, a także kontrola uiszczania i egzekwowanie opłat za parkowanie na parkingach,

8) utrzymywanie w należytym stanie parkomatów w strefie płatnego parkowania oraz kontrola uiszczania i egzekwowanie opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania,

9) samodzielne prowadzenie przez jednostkę kadr, zatrudnienia, korespondencji, płac, podatków, ubezpieczeń, kasy i ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,

10) wykonywanie sprawozdań oraz analiz dochodów i wydatków jednostki według obowiązujących przepisów,

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Pszczyny.

Rozdział 3.
Organy Administracji Zasobów Komunalnych i jej organizacja

§ 7. 1. Na czele Administracji Zasobów Komunalnych stoi Dyrektor, który działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Pszczyny.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Pszczyny na podstawie umowy o pracę.

§ 8. 1. Pracowników Administracji Zasobów Komunalnych zatrudnia i zwalnia Dyrektor AZK.

2. Dyrektor AZK wykonuje w stosunku do zatrudnionych pracowników uprawnienia zwierzchnika służbowego.

§ 9. 1. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.

2. Wynagrodzenia dla pracowników ustalane są w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 10. Poszczególne składniki mienia przekazywane są Administracji Zasobów Komunalnych do gospodarowania każdorazowo zarządzeniem Burmistrza Pszczyny w trybie obowiązujących przepisów.

§ 11. Szczegółową organizację wewnętrzną Administracji Zasobów Komunalnych oraz zakres działania ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzanym przez Burmistrza.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Administracji Zasobów Komunalnych

§ 12. Administracja Zasobów Komunalnych prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.

§ 13. Działalność Administracji Zasobów Komunalnych jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizacje.

§ 14. Podstawą gospodarki finansowej Administracji Zasobów Komunalnych jest roczny plan finansowy sporządzony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Pszczyna.

§ 15. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Administracja Zasobów Komunalnych kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 16. Statut Administracji Zasobów Komunalnych nadaje Rada Miejska.

§ 17. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka

 

 

 

Uzasadnienie

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian oraz wcześniej wprowadzonymi zmianami (Uchwałą Nr LIII/326/97 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 8 października 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/202/94 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie i Uchwałą Nr XXVI/303/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie), zasadne jest ustalenie nowej treści Statutu dla jego czytelności i przejrzystości w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, co wymaga uchylenia dotychczas obowiązującego Statutu Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie.

Projekt uchwały w okresie od 9 czerwca 2014 r. do 15 czerwca 2014 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z treścią Uchwały Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące przedłożonego do konsultacji projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka