chwała Nr XXX/202/94 Rady Miejskiej z w Pszczynie
z dnia 16.03.1994 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 lit.. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U .Nr 16 poz. 95 z późn. zmianami), art. 15 i 17 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (tekst jednolity – Dz. U .Nr 72 z 1993 r. poz. 344)

Rada Miejska uchwala

§ 1

Utworzyć z dniem 1 kwietnia 1994 r. jednostkę budżetową o nazwie Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie z siedzibą przy ulicy Bogedaina.

§ 2

Przedmiotem działania jednostki będzie prowadzenie administracji zasobów komunalnych Gminy.

§ 3

Administracja Zasobów Komunalnych jest jednostką budżetową bez osobowości prawnej.

§ 4

Podstawą działania jednostki jest statut nadany przez Radę Miejską stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskie
Józef Hurny

UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 z dnia 15.02.1993 r. poz. 50 z późn. zmianami), Urząd Miejski staje się z dniem 1.01.1994 r. płatnikiem podatku VAT w zakresie:

 

1) sprzedaży towarów, tj. energii, budynków, budowli lub ich części

2) odpłatnego świadczenia usług, tj. dzierżawy mienia komunalnego.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, działalność gospodarcza gmin, objęta wyżej cytowaną ustawą o podatku VAT, winna być prowadzona w jednostce organizacyjnej Urzędu, w związku z czym Zarząd stoi na stanowisku konieczności powołania takiej jednostki pod nazwą „ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH”.

Obecnie gospodarka zasobami komunalnymi, a tym samym działalność objęta podatkiem VAT prowadzona jest w następujących wydziałach:

– Wydziale Geodezji (dzierżawa obiektów trwale związanych z gruntem oraz dzierżawa gruntów)

– Wydziale ADM (dzierżawa lokali użytkowych)

– Wydziale UAOŚ (opłaty reklamowe)

– Wydziale OZKiS (działalność ośrodków kultury)

– Wydziale GKiM (remonty obiektów)

Powołanie jednostki doprowadzi do przejęcia wykonywanych czynności z pozostałych wydziałów, uporządkuje gospodarkę zasobami komunalnymi oraz ułatwi ich kontrolę.

Ustawodawca w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o podatku VAT wymaga gromadzenia dokumentacji źródłowej i finansowej objętej tym podatkiem w jednolitej uporządkowanej formie dla podmiotów będących płatnikiem tego podatku.

Potwierdzeniem powyższego są rozwiązania w ościennych gminach, które gospodarkę zasobami komunalnymi prowadzą w formie zakładów lub jednostek budżetowych.

Zarząd przyjął formę utworzenia jednostki budżetowej, ponieważ jest ona korzystniejsza dla gminy:

– po pierwsze jednostka budżetowa nie jest płatnikiem podatku dochodowego

– po drugie, daje możliwość bieżącej kontroli dochodów i wydatków, ponieważ budżet tej jednostki jest integralną częścią budżetu gminy.

Burmistrz
Henryk Krzyżowski

Skarbnik
Czesława Madeja